الگوهای طراحی - Mediator

الگوی طراحی Mediator نحوه ی ارتباط چند object را در داخل خود کپسوله و مشخص میکند. یک مثال واقعی از این الگو : برج مراقبت یک فرودگاه را در نظر بگیرید. این بخش از تمامی هواپیماهایی که تردد میکنند باخبر بوده و وظیفه مدیریت پرواز آن ها را بر عهده داشته و اجازه فرود و پرواز آن ها را صادر میکند. در صورتی که اجازه فرود داده نشود ، هواپیما اجازه به نشستن ندارد.